۱۳۸۹/۷/۲۷

عکس اختصاصی از مقام معظم عظمی ولایت در داخل ماشین در سفر قم
این عکس نشان دهنده صفا و صمیت  مقام عظمی ولایت است که در ماشین محقری  وساده ای سوار ماشین شده اند  و در خیل ولایت مدران انقلاب بدون محافظ در شهر ظهور کردنداین هم از خ.ر عظمی که قاپ صدهها هزار نفر را ربوده است
.