۱۳۸۹/۸/۱

«میکروب علی » به جای سید علی خامنه ای در فرهنگستان سبز به تصویب رسید

 پارسی را پاس بداریم  زین پس به جای واژه بیگانه و سخیف «سید علی خامنه ای » بخوانیم  « میکروب علی »