۱۳۹۱/۳/۱

سوم خرداد روز فتح خرمشهر یا روز سرکشیدن جام زهر هسته ای توسط خامنه ای!؟


ممد نبودی , خامنه ای جام زهر هسته ای را سرکشید

بمدت سی سال روز سوم خرداد در جمهوری اسلامی ایران روز حماسه و مقاومت بود یعنی سوم خرداد مترداف شده بود با روز آزاد سازی خرمشهر از دست ارتش بعثی صدام حسین ولی این روزها سه خرداد مترداف شده است با روز نشست جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای جهانی در بغداد همان شهری که صدام حسین  در ان فرمان حمله به ایران را صادر کرد .
سوم خرداد روزی که مثلا سالروز ازاد سازی خرمشهر یا روز سر کشیدن جام زهر توسط خ.ر؟
اگر جمهوری اسلامی ایران بر اثر تحریم های اعمال شده از غنی سازی بیست درصدی پا پس بکشد یعنی خ.ر جام زهر را سر کشیده است هر توافقی بین جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش غنی سازی یعنی خ.ر جام زهر هسته ای را سر کشیده است.
خمینی ملعون هم جام زهر را سرکشید و سال بعد هم به درک رفت خامنه ای هم بعد از خوردن جام زهر به درک می رود

ممد کجایی که هنوز خونین شهر  بعد از سی سال از ازاد سازی مخروبه است
ممد نبودی ببینی خامنه ای جام زهر هسته ای را سرکشید
ممد نبودی ببینی