۱۳۹۱/۲/۲۰

این نقی کیست که همه عالم دیوانه نقی هستند


نقی  یعنی عشق
 اعتراف می کنم بنده نقی مدار هستم و شیعه نقوی هستم. بعد از سالها تحقیق و بررسی اینک به این نتیجه رسیده ام نقی همان خدا بود که بر روی زمین امد تا گناه نقویان را با خون مطهرش پاک کند.
بدرستی که تاریخ را باید از نو شناخت . متاسفانه جریاناتی صهیونیستی در طول تاریخ 1200 ساله اخیر اجازه نداده اند حقایق تاریخی در خصوص نقش نقی برای عوام روشن شود. اینک به یاری جمعی از جوانان مومن نقوی رازهای پنهان تاریخ گشوده شده است و نقش و اهمیت امام هادی النقی برای جهانیان اشکار شده است.
دشمنان نقویت در طی قرنهای متمادی امام نقی را در سطح یک امام معمولی معصوم شیعه معرفی می کردند ولی اینک بر جهانیان مشخص شده است نقی نتها امام بوده است بلکه خدا بوده است و برای نجات بشریت جسم انسانی پوشیده است و خونش را برای نقویان فدا کرده است.
 نقی کیست که همه عالم دیوانه نقی شده اند
 نقی خدای ماست ,