پرشیا رویال


پرشیا رویال  - persiaroyal

 تا وقتی ایرانی به خود باور دارد  پرشیا سرزمین اسطوره ای  پایدارست .
ایرانی ریشه دارد و بسیار کهن تر از 1400 سالی است که جمهوری اسلامی در مدارس می اموزد . 
پرشیا قلب تاریخ است . پرشیا ایین ریشه ای ماست . 
داریوش به پرشیا می بالد و از اینکه ایرانی است و در پرشیا زاده  شده است  افتخار میکند. 
سرزمین پرشیا همراه  گذشته پر شکوه اش  برای ایرانی سرزمین مقدسی است که هزاره های آن غرور افرین است .
پرشیایی  در سرزمینی زیست می کند که  پادشاهان و پهلوانان و دانشمندان ایرانی اش از ایین ماندگار  راد مردی و جوانمردی  برخوردار بوده است و با ننگ تازیان در جسارت به ایران کنار نیامده و برای رسیدن به  ایین ماندگار برپا شده توسط نیاکان رادمرد پرشیایی در مبارزه با مستعربان انیرانی  شب و روز نمی شناسد و برای رسیدن به خود باوری و بالندگی ایران می کوشد .