۱۳۹۰/۱۱/۲

روزه با این کارها ( وارد کردن الت در دهان) باطل نمی شود فقط مراقب باشید در حلقوم زن انزال نفرمایید!


بیشتر وقتها جواب های فقهی مراجع از صد تا سریال و فیلم کمدی خنده دارتر است. یه سوالاتی به ذهن مقلدین میرسه که به ذهن متبرک و نورانی حضرت محمد (ص) نمیرسیده, طرف روزه گرفته بعد کیرش را کرده تو دهن زنش و روزه اش هم باطل نمیشه مگر انکه آبش را در دهان روزه دار خالی کنه!

قابل توجه مومنان عزیز که در رمضان اینده به صورت بهینه از این فتوا استفاده کنند
http://m.friendfeed-media.com/bb715da748aa47042322d0d4dad206a4a1561b50
http://m.friendfeed-media.com/eee9f76d3023c476a1d4dfc956f5f723a70eee64