۱۳۸۹/۶/۱۶

احمد جنتی به کمک همسرش سیزده دختر نه ساله از آخوند های قم را صیغه کرداحمد جنتی که درباره اش همیشه شایعه فراوان است اخیرا شایع شده بود که عزارییل توانسته جنتی را نیز به کام مرگ بکشاند ولی گفته می شود شایعه ای بیش نبوده است و در همین زمینه شایع شده است که احمد جنتی امروز در شورای نگهبان بخش صیغه لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرده است و از این پس صیغه قانونی است . در آخرین شایعه هم گفته می شود احمد جنتی در یک جلسه سیزده دختر نه ساله را برای اینکه نشان دهد زنده است صیغه کرده است که در داستان زیر آمده است
به نام جنتی
یکی بود یکی نبود .غیر از جنتی هیچ کس نبود . جنتی بیکار نشسته بود و لم داده بود به پشتی که یهو فکری به کله نورانی اش خطور کرد و برای تنوع هم که شده بود یه فکر تازه تو سرش افتاده بود به حاج خانمش که زوارش در رفته بود گفت :
ضعیفه امروز داشتم مصوبات مجلس را قانونی می کردم که به لایحه حمایت از مردان رسیدم این لایحه خیلی خوبه به خصوص آنجا که میگه مرد میتونه بدون اذن زن اول , زن دوم و سوم و چهارم بگیره و بهتر از همه اش صیغه که خیلی حال میده من از دست تو خسته شده ام تو لذتی نداری از این به بعد می خوام برم قم چند تا صیغه بگیرم بیارم تو خونه دم دست باشه . تو هم باید کمک کنی تا دخترای خوشگل را برام پیدا کنی . چون تو قانون جدید گفته زن باید به دفع شهوت مرد کمک کنه و کمک تو اینجوریه که دخترای کم سن وسال اخوندای دیگه را برام پیدا کنی و بیاری خونه تا من صیغه کرده و دفع شهوت کنم . تا حالا می رفتم خونه مجردی ولی طبق قانون از این پس جلوی تو می خوام نکاح کنم تو هم باید تر و خشک کنی و به من در نکاح با دخترای اخوندا کمک کنی ...
زن جنتی برای کمک به احمد جنتی به قم رفت و برایش سیزده دختر نه ساله از دخترهای اخوندهای قم و ده طلبه جوان تهیه کرد تا احمد جنتی دفع شهوت کند تا به گناه کبیره نیفتد

 همین نوشته در خودنویس