۱۳۸۹/۹/۱۹

جنتی : به حق امام حسین (ع) ,خامنه ای خود خداست و نشانه های خدایی خامنه ای به وضوح دیده می شود

ایت الله جنتی  در خطبه امروز تهران با اشاره به فتنه  سال گذشته در روز عاشورا گفت :
« مردم  با سنگ پراکنی  فتنه گران به سینه زنان از فتنه رو گردان شدند و فهمیدند فتنه گران خامنه ای پرست نیستند و  خداوند خامنه ای به دست خود فتنه‌گران در سال گذشته آبروي آنها را برد قساوت و بي‌رحمي و بي‌انصافي تا آن حد كه حتي به يك بچه شيرخواره هم رحم نكردند، از عجايب روزگار است.» 
 جنتی در ادامه بیان داشت : 
« به حق امام حسین حضرت ایت اللله خامنه ای خود خداست و نشانه های خدایی  ایت الله خامنه ای به وضوح  دیده می شود و به یقین کسانی که تقوی پیشه کرده اند و متقی هستند خدایی بودن ایت الله خامنه ای را انکار نخواهند کرد و لعنت برفتنه گرانی که خدایی بودن خداوندگار خامنه ای  را انکار کنند . هر کس خدایی بودن ایت الله خامنه ای را منکر شود با و خداوندگارخامنه ای در بیفتد با الله در افتاده است با امام حسین در افتاده است . با امام علی و رسول الله در افتاده است . خدا خامنه ای درست است بدن علیل و ناتوانی دارد و لی خدای مهربانی  است که فتنه گران وانمود می کنند خدای بدی است در صورتی که خدا ازاین مهربانتر نیست . خداوندگار خامنه ای گناهان همه را می بخشد . دلیل خشکسالی های اخیر هم کفران نعمت خداوندگار خامنه ای است  بیایید دراین شبهای عزیز به درگاه خداوندگار خامنه ای تضرع و خواهش کنیم و  توبه کنیم تا راه نجاتی از خشکسالی پیدا کنیم.»

جنتی خامنه ای پرست