۱۳۹۰/۳/۱۵

سید حسن خمینی و احمدی نژاد فحش کاری کردند + عکس

به گزارش خبرنگار کیهان قهوه ای دیدار احمدی نژاد با سید حسن خمینی در سالمرگ روح الله خمینی همراه با حاشیه بود .

 

سید حسن خمینی با خنده به احمدی نژاد گفت : خیلی خری !
 احمدی نژاد هم با خنده گفت : اگر من خرم تو گوساله ای !
 سید حسن در ادامه با خوش خندگی گفت : مرده شور هیکل انتو ببرن !
 احمدی نژاد با خنده گفت : تاپاله  مثل بابا بزرگ الاغت محوت می کنم !
 سید حسن با خنده  گفت : سگ کی باشی !
احمدی نژاد با خنده گفت : سگ اون بابای بشکه ای نفهمت بود که با قرص کشتنش !
 سید حسن با خنده گفت : بلایی سرت بیارم که  داوودتون برات گریه کنه !
احمدی نژاد با خنده جواب داد : ریز می بینمت گلابی !
صادق لاریجانی با اشاره رفسنجانی در اینجا مداخله کرد و با اخم  گفت : بسه دیگه آشغالهای عوضی بی پدر و مادر بی کله ,  خفه شدید من و حاج علی اکبر می خواهیم اراجیف حضرت اغا را بشنویم .!