۱۳۹۰/۴/۲

احمدی نژاد غرق شدن کشتی تایتانیک را افسانه و غیر واقعی عنوان کرد


به گزارش کیهان قهو ه ای دکتر احمدی نژاد صبح امروز در نشست دیدار با خبرنگاران پیرامون واقع جهان گفت :

« غربیها بد نبال تغییر افکار جهانیان هستند و در دوره های مختلف قصد تاثیر گذاری بر افکار جهان  و حاکمیت فرهنگ پوشالی غرب دنبال کرده اند . دریک سال اخیر در بررسی کار گروه دکتر مشایی مشخص شد رسانه های صهیونیستی با بزرگنمایی حوادث مقاصد خود را در تضعیف ملتها دنبال کرده اند . »

 دکتر احمدی نژاد ادامه دادند :

« در ابتدای این قرن با غرق کردن ماکت افسانه ای و خیالی تایتانیک و ساختن داستان جک و روز قصد دارند جوانان شرقی را تسخیر کنند در حالیکه این توطئه از ابتدا با شکست همراه بود و کسی هم تره برای این ماجرای خیالی خورد نکرد .

پدر بزرگ  مرحومم می گفت : محمود جان خبر غرق شدن تایتانیک را از رادیو لندن شنیدم ولی همان روز هم که خبر را شنیدم باور نکردم و اهل محل به این خبر خندیدند »

دکتر احمدی نژاد گفت :

« موضوعات متعددی را بدین شکل ساخته و پرداخته اند تا افکار عمومی شرق را تحت تاثیر قرار دهند که در ابتدا با سناریو غرق شدن کشتی تاتیتانیک  اغاز شد و در مرحله بعد از کشتار غیر نظامیان در جنگ اول جهانی که در واقع جنگ محلی بود  و به دورغ  جهانی نامگذاری شد ادامه یافت و با یهودی سوزی و هولوکاست جنگ جهانی دوم که باز یک جنگ محلی  بود  و در واقع  این یهیودیان بودند که  نازی های بیچاره را  در کوره های ادم سوزی  می سوزانند و در تاریخ وارونه جلوه دادند . »

دکتر احمدی نژاد بار دیگر به ماجرای کشتی تاتیتانیک اشاره کرد و گفت :

« بنده فیلم این کشتی  را از نزدیک دیدم و جز دورغ چیزی در این فیلم نبود. ساعتها ی متمادی دختری در اغوش پسری زردمبو بود و در نهایت هم پسره در اقیانوس غرق شد و دختره  با دوست پسر اصلی اش از دریا نجات پیدا کردند . این فیلم نمونه کاملی از اندیشه صهیونیسم بین الملل است که  در جهت فریب افکار عمومی شرق فعال بود که البته با شکست کامل همراه شد و این فیلم در ایران  بازتابی نداشت . »
دکتر دراخر گفتند : « بزودی در صداوسیما فیلمی واقعی از ماجرای تایتانیک ساخته خواهد شد تا افکار جهانیان را روشن شود ورسالت جمهوری اسلامی در اگاهی رسانی به جهان تثبیت شود »