۱۳۹۰/۳/۲۱

غلامعلی حداد عادل در حال قوادی

هاشمی رفسنجانی برای هشت سال محمود احمدی نژاد را اجاره کرد . در تصویر زیر چگونگی اجاره آمده است 
غلامعلی حداد عادل میان هاشمی و احمدی نژاد واسطه می شود و نقش قواد را بازی می کند و معامله را جور می کنه .


 هاشمی به غلامعلی حداد عادل میگه :  به محمود بگو دو دوره  4 ساله هر شب 
محمود به غلامعلی حداد عادل میگه :  به کوسه بگو قبول ولی زیاد فشار نیاره .