۱۳۹۰/۳/۱۷

لطفا خودتان قضاوت نمایید

خواهران بسیجی به باشگاه  شکلات های حیا باور بپیوندید


خواهر بسیجی مسلمان عزیزم  تو شکلاتی  و پوست  شکلات برایت در برابر مگسهای کثیف صهیونیستیی که روی تو می شینند مصونیت ایجاد می کند . خواهر بسیجی مسلمانم آیا می دانستی مگس های صهیونیست فاسد شهوت زده چقدر خواهر ببخشید شکلات بسیجی مسلمان دوست دارند . به طور میانگین مگسها روزی نیم گرم شکلات می خورند لطفا فکر بد نکنید . خواهر شکلاتی مسلمان بسیجی عزیزم وقتی هیکل زیبا و شیرینت را در پوست می پیچی مگسهای شهوتران نمی توانند به تو دست درازی کنند و تو را لیس بزنند و با  شیرینی و حلاوت بدنت بازی کنند . 
پس خواهر بسیجی  شکلاتی مسلمان به باشگاه شکلاتهای حیا باور بپیوند.