۱۳۹۰/۶/۱۰

چرا روز شنبه 12 شهریور در خیابان ازادی حضور می یابم

 
بدون هیچ تعارفی باید بگم از این وضعیت باید خلاص شد و انفعال را کنار گذاشت ./
 حضور در خیابان به معنی خودباوری است , چیزی که حاکمیت جمهوری اسلامی همواره از آن می ترسد . /
حضور فیزیکی در خیابان فراتر از رساندن پیام اعتراضی به خودکامگان نسبت به خشک کردن دریاچه ارومیه است . /
حضور مخالفان در خیابان یعنی لرزاندن پایه های دیکتاتوری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ./
 حضور جوانان در خیابان یعنی داشتن امید به تغییرات در اینده نزدیک /
 حضور آگاهانه در خیابان به منزله پلی است برای رسیدن به دمکراسی و لیبرالیسم /
حضور مردم در خیابان ضربه ای به استبداد آخوندی به اسم ولایت کریه فقیه  است که خود را مطلق می شمارد /
حضور در خیابان یعنی کنار گذاشتن ترس از سگها و مزدوران ولایت مطلقه اهریمن /
حضور خیابانی تنها راه پیروزی  بر رژیم خودکامه اسلامی است /
 حضور سبز خیابانی سبب می شود قدرت پوشالی  قوانین خرافی نظام اسلامی درهم شکسته شود /
 باور داشته باشید هیچ چیز به اندازه حضور مردم در جامعه نمی تواند در دل حاکمان مستبد وحشت ایجاد کند . هموطن برای اینکه بگویی در برابر دیکتاتوری اسلامی اخوندی ایستاده ای روز شنبه 12 شهریور را با حضور خود سبز کن !