۱۳۹۰/۷/۳

احمدی نژاد با سخنان مضحکش در سازمان ملل جای دلقک معمر قذافی را در جهان گرفت

تفسیر و حلاجی خبر  //
 
 سال های گذشته جهان چند تا دلقک معروف داشت که در سازمان ملل مشغول لوده بازی و دلقک بازی بودند. از جمع سه کله پوک ( چاوز - قذافی - احمدی نژاد ) سالهای گذشته , امسال در سازمان ملل یکی مونده و افتخارش نصیب رژیم جموری اسلامی اخوندی شده و ان هم شخص هاله دار احمدی نژاده.
سال پیش را یادتونه قذافی در دلقک بازی در سازمان چه جوری ژست گرفته بود و مسخره بازی در می اورد. منشور سازمان ملل را پاره می کرد و اراجیف سرهم می کرد و نظم جدید جهانی طلب می کرد ولی امسال نه اینکه فراری شده  و کله پا شد. قذافی از وقتی  چپید تو سوراخ موش فرصت نکرد بره سازمان ملل را به گند بکشه  و این وظیفه خطیر را به احمدی نژاد واگذار کرد .
هوگو چاوز هم که امسال که شانس باهاش یار نبود همراه دوقولی دیگرش مموتی در سازمان ملل حاضر شود و به زمین و زمان گیر بده در تخت بیمارستان گیر افتاده و تحت درمان است و برای همین نتوانست در مقر سازمان ملل لوده بازی احمدی نژاد را تکمیل کنه .
 همه سختی ها  این بار بر دوش مموتی خودمون بود که در مقر سازمان ملل سنگ تمام بگذارد و مراسم دلقک بازی در سازمان ملل را به اوج برساند . مموتی عنتری نژاد این بار انقدر ادا و اطوار در صحن سازمان ملل در اورد و ابرو ریزی کرد که بان کی مون بهش گفت :  از بکار بردن ادبیات لولو و ممه در سازمان ملل خودداری کن
 
 
 طنز / پرشیا رویال