۱۳۸۹/۱۰/۲۳

برایم دعا کنید , بلیط هواپیما دارم !


فقط برایم دعا کنید . برای سفر کاری مجبور شدم بلیط هواپیما بگیرم. التماس دعا

 

بلیط هواپیما یا بلیط مرگ