۱۳۸۹/۱۰/۲۶

خامنه ای با خجسته اش در رفت


.  طبق اخبار موثق بزودی سید علی همراه خجسته اش مثل بن علی فرار می کنه