۱۳۸۹/۱۱/۶

پیام یک جوان مصری به ایرانیان : والله ما بیانیه و یادداشت سرمان نمی شود و خودجوش ریختیم تو خیابون !


به میمنت و مبارکی و خجستگی  مردم مصر هم به جرگه معترضان به دیکتاتوری مبارک پیوستند و بدون هیچ  گونه بیانیه و یادداشت خاصی از سوی البرادعی  به صورت خودجوش به خیابان ها امدند و نفرت خود را از دیکتاتوری حسنی مبارک نشان دادند و باعث فرار پسر حسنی مبارک  ولیعهد جمهوری از مصر شدند  .

  پیام یک جوان مصری  به ایرانیان :
 :ضمن مبارک خواندن  فرار مبارکی ها از مصر  برای آن دسته از ایرانیان  که هنوز به فکر بیانیه  برای حضور در خیابان هستند  باید بگویم که  والله ما بیانیه و یادداشت این چیزها سرمان نمی شود وقتی بفهمیم دیکتاتور داره  پررو بازی در میاره  به صورت خودجوش میریزیم تو خیابون و تا بیرون کردن دیکتاتور مبارک  از پا نمی ایستیم و تا انجا پیش می رویم که  وضعیت موجود عوض شود و زندانی سیاسی نداشته باشیم و اگر کسی مثل البرادعی هم بخواد مرا با بیانیه و یادداشت بکشه تو خونه  ... توجهی به حرفش نمی کیم وتا بیرون کردن اخرین مبارک  در خیابان اعتراض می کنیم . البته کار شما ایرانیان سخت تر است دیکتاتور شما سفاک ترین دیکتاتور معاصر است و بیشتر ادم می کشد و باید بیشتر تلاش کنید . والسلام