۱۳۸۹/۱۱/۱۰

سرداررفته نقدی : ما دنبال بهونه می گردیم تا غلط بکنیم


سرداررفته  نقدی  در ادامه در افشانی هایش گفت :« دنبال بهونه می گردیم که اسراییل را محو کنیم و بعد هم اب دهنشو را قورت داد و گفت این که چیزی نیست دنبال بهونه می گردیم تا امریکا و سپس تمامی غرب ملحد و در اخر جهان را حذف کنیم» .
 وی که با فالس نیوز گفتگو می کرد در ادامه بیان داشت : 
اصولا ما 31 ساله دنبال بهونه می گردیم تا  غلط کنیم . یکی از بهونه ها هم منتظر جنگ با عراق بودیم که متاسفانه به جام زهر مار ختم شد و نشد بهونه راه قدس از کربلا عملی بشه و یکی دیگر از بهونه های ما برای نابودی امریکا حضور امریکا در عراق و افغانستان بود که باز  شکست  خوردیم و سنگ رو یخ شدیم . دنبال بهونه بودیم فتنه  امریکا و اسراییل در داخل پیدا کنیم  و خاموش کنیم باز سشکست خوردیم وفتنه روزبه روز بیشتر شد...

این پست را سال پیش نوشته بودیم و در ارشیو بود یاد حال و هوای سال پیش به خیر


  
.