۱۳۸۹/۱۰/۲۲

انتشارات را تعطیل می کنید با اندیشه سکولاریسم و لیبرالیسم خواهی جوانان ایران زمین چه می کنید ؟!


دهها انتشارات بزرگ  و معتبر در آستانه تعطیلی هستند.  این ناشران  کتابهایی در زمینه  فرهنگ  جامعه  و سیاست  چاپ می کنند. دهها  نویسنده و روشنفکر متهم به براندازی از سوی  به اصطلاح اندیشکده  راهبردی  امنیت نرم  متهم شده اند ! . جزوه  زمزه های رنگی مقدمه ای است برای تحت فشار قرار دادن نویسندگان و ناشران کتابهای اجتماعی و سیاسی  و سانسور گسترده تر برای حذف  کتابهای مرجع در زمینه سیاست و اجتماع  و اسلامی کردن علوم اجتماعی .
 همچنین برخی از ناشران بزرگ  از جمله  کتابفروشی های خیابان کریم خان زند از تعطلیی واحد خود خبر داده اند .
 اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند که در این جزوه فعالیت‌های آنها «براندازانه» اعلام شده است که در اینده تعطیل می شوند و امکان چاپ کتابهایشان   را نخواهند داشت .
 اسامی نویسندگان و مترجمین و هنرمندانی که در اینده زیر فشار جمهوری اسلامی قرار می گیرند و در جزوه زمزمه های رنگی آمده است : 
« راﻣـﯿﻦ ﺟﻬـﺎﻧﺒﮕﻠﻮ، ﺣـﺴﯿﻦ ﻧـﺼﺮ، ﺧـﺸﺎﯾﺎر دﯾﻬﯿﻤــﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر، ﻋﻤﺎداﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﺟـﺎﯾﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف، ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽاﺷﺮف دروﯾﺸﺎن، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ‌آﺑﺎدی، ﻋﺒﺎسﻋﺒﺪی و ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ، ﺟـﻮاد ﻣﺠـﺎﺑﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳـﭙﺎﻧﻠﻮ، ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ، ﻣـــﺼﻄﻔﯽ ﻣـــﺴﺘﻮر، ﻣﻬـﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ، ﺑﻬﻤـﻦ ﻓﺮزاﻧـﻪ، ﺑﻬــﺮام ﺑﯿــﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻮﺷــﯿﻦ اﺣﻤــﺪی ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑـﺎدی، ﺗـﻮرج رﻫﻨﻤـﺎ، ﻓﺮوغ ﭘﻮرﯾﺎ وری و ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮﺷﺪل، ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری، ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽﻣﺮادی، ﺣﺴﻦ ﻧﺮاﻗﯽ، ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ، اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻮﮐﺖ، ﻟﻄـﻒالله آﺟـﻮداﻧﯽ، ﻣﺎﺷـﺎالله آﺟـﻮداﻧﯽ، اﯾـﺮج اﻓـﺸﺎر، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ، ﻋﻠﯽ‌اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار، ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی»

 خوشبختانه برخی از این نویسندگان خارج از ایران هستند و تنها  برخی از کتابهایشان با سانسور شدید در ایران منتشر می شد .
جمهوری اسلامی انتشارات را تعطیل می کنید و  نویسندگان  را حذف می کنید ولی با موج لیبرالیسم خواهی  و اندیشه سکولاریسم جوانان  ایران زمین چه می خواهید بکنید . 
 میلیون ها جوان از نظام پوسیده و عقب مانده  جمهوری اسلامی به ستوه امده اند و بدنبال حکومتی هستند اصول اولیه حقوق بشر را مراعات کند و خواستار  حکومتی هستند که دین از سیاست جدا باشد و همه در نظامی برابر زیست کنند .