۱۳۹۰/۱/۶

امروز از ساعت 20/30 تا 21/30 روز 6 فرودین, 26 مارس به وقت محلی جایی که زندگی می کنم لامپهای خانه را خاموش می کنم شما چطور؟

 
در روز ساعت زمین که از سوی سازمان ملل  برگزار می شود هر ساله در 26 مارس برابر با 6 فرودین ساکنان کره زمین به وقت محلی از ساعت 20/30 تا 21/30 لامپهای خود را به مدت یک ساعت خاموش می کنند و پیامدهای گرم شدن زمین را به دیگران گوشزد می کنند .