۱۳۸۹/۱۲/۱۴

حسین رضا زاده دست به خودکشی ناموفق زد


به گزارش کیهان قهوه ای  حسین رضا زاده پس از این که رکورد  وی در ایران توسط بهداد سلیمی شکسته شد دچار شوک بزرگی شد و این شکست را که نمی توانست باور کند  دچار افسرگی شدید شد . رضا زاده  بعد از این موفقیت بهداد سلیمی خشمگین شده بود  به حضرت ابوالفضل فحش میداد که  چرا به  بهداد سلیمی کمک کرده است  تا وزنه سنگین تری بلند کند.
  به گزارش خبرنگار وزرشی کیهان قهوه ای  رضا زاده کنترل خود را از دست  داده بود و نمی توانست این شکست را درک کند  و به ائمه و مرسلین فحش های زشت می داد که توسط حراست  فدارسیون وزنه برداری  به منزل  منتقل شد ولی رضا زاده برای اینکه ثابت کند  هنوز می تواند وزنه سنگین تری بلند کند  وزنه سیصد کیلویی را بلند کرد و در حالیکه می گفت ابوالفضل  کجای ببین خودم بلند کردم و دیگه نیازی به تو ندارم  و پس از بلند کردن کنترل وزنه را از دست داد و بروی پایش افتاد  , که خوشبختانه اسیب چندانی ندید ولی رضا زاده بعد از این حادثه در حالیکه به الله و امامان  دشنام می داد  با وزنه ای بر سر خود کوبید که بلافاصله به بیمارستان متقل شد و خوشبختانه حال وی رضایت بخش توصیف شده است و خطری وی را تهدید نمی کند .
 گفته می شود رضا زاده   بعد از اینکه با وزنه بر سر خود کوبیده است   حافظه اش را از دست داده و فکر میکند  مقام معظم رهبری ادم نیست