۱۳۸۹/۱۲/۱۳

میکروب های فتنه گر خامنه ای گوساله را از پای در می اوردند


سید علی خامنه ای گوساله معرف حضورتان است از ترس چند وقتی از فتنه و میکروب حرفی نزده و میترسه بیش از این منفور بشه و اشاره ای هم به حوادث اخیر نمی کنه و سگهایش را میفرسته جلو براش واق واق کن در اخرین نمونه یکی از سگهای خر پرست سید علی  در تحریک مردم گفته  فتنه گران گوساله هستند.
خامنه ای گوساله  اگر زبان نداری حرف بزنی جلو سگهایت را بگیر که برایت دردسر درست نکنند  . حالا که دوست داری  این جوری برای خودت درددسر درست کنی حرفی نیست  پس مراقب میکروبهای فتنه گر باش که اتش خشمشون شعله ور شده وبزودی   گوساله ای چون تو را از پا در می اورند .
منتظر خروش میکروبها بر علیه  سید علی گوساله باشید