۱۳۸۹/۱۲/۱۶

ایرانی روز جهانی زن را با حضور خود سبز کن


سه شنبه 17 اسفند برابر است با روز جهانی زن , روزی برای پاسداشت مقام زن , وقت آن رسید ه است بر علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی به پا خیزیم و یک صدا خواستار برابری حقوق زنان با مردان باشیم .
 سه شنبه روز اعتراض  به جمهوری اسلامی است , اعتراض محدود به نابرابری حقوق زنان نمی شود و باید اعتراض به سیستمی باشد که تبعیض و ناعدالتی را بوجوداورده است . اعتراض به دیکتاتوری که به حقوق ایرانی ها و بویژه زنهای ایرانی را پایمال کرده است. پس ایرانی روز جهانی زن را با حضور خود سبز کن و قریاد بزن مرگ بر دیکتاتور