۱۳۹۰/۹/۲۵

نامه سربسته امام نقی به ایت الله العظمی سید غلی خامنه ای

سلام نوه خ.رم

سید علی شنیدم خلیفه شدی و روی ما را سفید کردی! این عباسیه ملعون شنیدم ور افتادند. از اینکه از نوه و نتیجه ما, یکی بلاخره حاکم شده خیلی خوشحالیم .

 سید علی توصیه می کنم
عمامه را بالاتر بذار./
بر مردم سخت بگیر و مخالف را بکش ./
 به منتقد اجازه نفس کشیدن نده ./
 چوبهای اعدام را بیشتر کن ./
ایرانی جماعت را زیر فشار قرار بده ./
 وضع اقتصادی مردم را خراب کن./
 اجازه تفکر را از مردم بگیر ./
 تا میتوانی از مردم دزدی کن./
صف یارانه و سکه و کوپن تشکیل بده./
انتخابات کشکی برگزار کن./
هرگز پول نفت را در سفره مردم نبر./
 دشمن فرضی درست کن./
از فحش های پشت سرت واهمه نداشته باش./
خرافه و موهومات اسلامی را ترویج بده . /
خودت را در هم شان امام و رسول الله بالا ببر./
در اخر سید علی کله شیری , شیرم دهنت چرا هوای امامهای ته جدولی را نداری . یه فکری هم به حال من و این عسگری بکن مگر ما امام نیستیم شنیدم روز ولادت و شهادت ما تعطیل نیست. سید علی کله شیری روز تولد و شهادت من و عسگری را تعطیل اعلام کن

 امضا
امام نقی