۱۳۹۰/۹/۱۸

در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شود شرکت نمی کنم حتی اگر امام نقی کاندید شود!

 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر هر  روز عاشورا باشد و حکومت غذای نذری بدهد/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر امام حسین با یزید اشتی کند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر امام نقی کاندید شود/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر امام زمان از چاه جمکران بیرون بیایید/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگرحضرت محمد عایشه را سه طلاقه کند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر امام علی ذوالفقارش را دور بیندازد /
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر مراجع تقلید به دین اسلام فحش بدهند /

-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر حضرت فاطمه در کاباره رقاصی کند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر ابوبکر عمر و عثمان بگویند گوه خوردیم/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر اسلام اجازه جماع  مومن با بوفالو را حلال کند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خدیجه افشا گری کند که ابوطالب پدر فاطمه است/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر حضرت محمد به جای عبا وعمامه شلوار لی بپوشد/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر سنی ها به حقانیت علی اعتراف کنند و شیعه شوند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر اعراب مسلمان غرامت حمله به ایران را بدهند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر حضرت علی اصغر شیرخواره قنداقش را خیس نکند/
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر  ناسا  شق القمر و معراج محمد با الاغ  را تایید کند /
 
-/در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر اخوندها با جنفیر لوپز و لیدی گاگا و ریحانا برقصند /
 

طنز خیلی جدی  / سرگرمی /
 پرشیا رویال/ داریوش اریایی