۱۳۹۰/۹/۲۶

صیغه یعنی جندگی به شیوه اسلامی


صیغه همان جنده بازی اسلامی است که در شیعه گسترش یافته است.
اخیرا فیلم جعلی از سوی وزارت اطلاعات در خصوص زنهای صیغه ای یکی از نامه نویس ها به ولی فقیه درامده است که منجر به ایجاد موج (( من صیغه نوریزاد هستم )) راه افتاده است و  جالب اینجاست که هر کسی ریش و پشم  دارد هم خودش را زن جا زده و اعلام کرده صیغه نوریزاد است.
آخوندهای شهوت زده شیعه که وقاحت را به حد کمال رسانده اند برای ارضای امیال جنسی صیغه و جندگی اسلامی را ترویج داده اند و حتی اعلام کرده اند میتوان دختر بچه را برای دو ساعت متعه کرد و ارتباط جنسی دوساعته داشت. فیلم منتشر شده درباره نوریزاد بسیار احمقانه تهیه شده است و هیچ سند و مدرکی  نشان نمی دهد ولی اگر نوریزاد هم به شیوه اسلامی صیغه کرده است کار خلاف شرع شیعه نکرده است  و از نظر شیعیان و آخوندها ثواب کرده است ولی با این حال  از نظر کسی که اسلام را به زباله دانی انداخته است (کمپین من صیغه نوریزاد هستم ) یعنی به رسمیت شناختن جندگی اسلامی و ماندگار کردن تبعیض جنسی زنان ! .
اقا و خانم بی دین و فراری از اسلام به جای اینکه بگویید من صیغه ( جنده ) فلانی هستم مقداری بیندیشید.