۱۳۹۱/۱/۲۴

شیخک شاش شتر خور ادعای تاج کیانی در خلیخ فارس می کند


تا قبل از سال 1971 میلادی کشوری به اسم امارات متحده عربی وجود خارجی نداشته است و چهل سال پیش بریتانیا  در پی خروج از خلیج فارس با ایجاد کشورهای جعلی نظیر بحرین و امارات متحده عربی و قطر در خلیج فارس بر ادامه سیاست کثیف خود در ایجاد اختلافات منطقه ای مستعمرات خود را ترک کرد.
 بعد از استقلال کشور جعلی امارات متحده عربی یکی از مواردی که به امضای شیخ زاید در دوران شاهنشاهی پهلوی رسید واگذاری جزایر سه گانه تنب بزرگ وکوچک و بوموسی به ایران بود که در سازمان ملل هم به تایید رسیده است. بعد از ان قلاب اسلامی در ایران و روی کار امدن رژیم جمهوری اسلامی ابتدا صدام حسین که قرارداد الجزایر را امضا کرده بود به خیال پلیدش به فکر جداسازی بخش های از ایران افتاد که تودهنی خورد و اینک شیخک های شاش شتر خور ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی را مطرح می کنند  و این بار هم ایرانیان  درس خوبی به شیوخ شاش شتر خور خواهند داد.
 در باورهای خرافی اسلامی هنوز هم شیوخ تازی از شاش شتر استفاده می کنند و شاش شتر را داروی شفابخش می دانند