۱۳۹۱/۱/۲۹

چرا دستگاه سخن پراکنی بریتانیا ( بی بی سی ) اشاره نمی کند ایران چند هزار سال مالک جزایر سه گانه بوده است و بریتانیا جزایر ایرانی را 80 سال اشغال کرده یود


بریتانیا قیم چهل سال پیش شیخ نشین های خلیج فارس در پی تضعیف قدرت به سرزمین های تصرف شده  استقلال اعطا کرد و  امروز  استعمارگران بریتانیا در دستگاه سخن پراکنی بریتانیا یا همان بی بی سی به گونه ای سخن می رانند که گویی جزایر سه گانه از ابتدای تاریخ در اختیار بریتانیا بوده است و بعد از خروج نیروهای نظامی برینانیا از خلیج فارس این جزایر به اشغال ایران درامده است .
در حالیکه در همه نقشه های تاریخی جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی در مالکیت ایران بوده است  و در زمان قاجاریه در پی سلطه استعماری بریتانیا ی کبیر بخشهایی از خاک ایران شامل جزایر و سرزمین های جنوبی ایران در خلیج فارس شامل امارات متحده امروزی ! و بحرین و غیره از ایران جدا شده و در اشغال بریتانیا قرار می گیرد و سرزمین های تحت الحمایه بریتانیا در خلیج فارس نامیده می شوند که در دهه 1970 میلادی در پی خروج بریتانیا از خلیج فارس بخش های ازاد شده از قیومت بریتانیا اعلام استقلال می کنند و کشور بحرین و امارات نامیده می شوند. با رضایت طرفین شامل بریتانیا و شیخ نشین های امارات و ایران بعد از هشتاد سال جزایر تنب و بوموسی به ایران سرزمین اصلی ملحق می گردند.

اینک بعد از چهل سال که شبکه خبری بی بی سی با بودجه دهها میلیون پوندی که هر سال از جیب مالیات دهندگان انگلیس به صورت تصویری به زبان فارسی برنامه پخش می کند مدعی شده است ایران تنها چهل سال است که جزایر سه گانه را در کنترل دارد و گذشته را به فراموشی سپرده است که  هشتاد سال بخش هایی از ایران در خلیج فارس در اشغال استعماری بریتانیا بوده است و چند هزار سال این جزایر تحت مالکیت ایران قرار داشته است.

در نوشته دیگری هم بیان داشتم بی بی سی و العربیه  در سایت های عرب زبان و انگلیس زبانش از لفظ مجعولی برای خلیج فارس استفاده می کند وحتی سایت العربیه وقاحت را به جایی رسانده است که دربخش فارسی سایتش خلیج فارس را جعل می کند

چرا سایتهای بی سی سی و العربیه بخش فارسی به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج و اسم جعلی دیگری استفاده می کنند

ایران امروز در بدترین شرایط خود در روابط بین الملل به سر می برد. بیگانگان با سوء استفاده از وضعیت حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران سعی در تصاحب افتخارات ایرانیان برامده اند. در این راستا با جعل تاریخ قصد دارند واژه جعلی را جایگزین نام ماندگار خلیج فارس (persian gulf) نمایند. با یک جستجو در سایتها می توان عمق فاجعه را دریافت.

 بی بی سی  ( بنگاه سخن پراکنی پادشاهی بریتانیا )  در وب سایت فارسی زبان  می گوید خلیج فارس و در وب سایت عرب زبانش می گوید خلیج و خلیج ع. و در سرویس انگلیسی زبان هم از( خلیج فارس ) با 110 مورد  و هم خلیج ع...ی با 195 مورد استفاده می کند.

نتایج جستجو در وب سایت عرب زبان بی بی سی برای واژه
الخلیج الفارسی باصفر مورد
خلیج فارس با صفر مورد

 نتایج جستجو در وب سایت انگلیسی زبان بی بی سی/ bbc برای واژه
persian gulf   صد و ده (145) مورد در سایت جهانی بی بی سی
, arabian Gulf با 210 مورد سایت جهانی بی بی سی

 نتایج جستجو در العربیه بخش فارسی برای خلیج ع...ی را در اینجا ببینید
برای مثال به این  خبر در سایت العربیه فارسی نگاه کنید که وقاحت را به جایی رساندند که برای مخاطب ایرانی نیز از واژه خلیج ع. به جای خلیج فارس استفاده می کنند:

به نظر شما چرا باید سایت فارسی زبان که مخاطبش ایرانی وفارسی زبان است به جای خلیج فارس از اصطلاح خلیج یا اسم جعلی خلیج ع..ی استفاده کند؟