۱۳۹۱/۲/۴

احمدی نژاد همان ا.نی است که زیر پرچم شورای جعلی خلیج کنار شیوخ عرب نشست!

تصویر احمدی نژاد در حال خیانت به ایران و خلیج فارس

احمدی نژاد ملی گرا نیست و همان ا.نی است که دریای مازندران را به روسها  بخشید و همان ا.نی است که  زیر پرچم شورای جعلی خلیج کنار شیوخ عرب نشست