۱۳۹۱/۱/۲۵

انقدر کم حافظه نیستم که در انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی رای بدهم


من به هیچ خری در دور اول انتخابات طویله شورای اسلامی رای ندادم و در دور دوم انتخابات طویله شورای اسلامی هم  به هیچ الاغی رای نمی دهم !
اخیرا از سوی عده ای معلوم الاحوال شایع شده است در حمایت از یکی از اخوندزاده های مخالف ا.ن باید در انتخابات دور دوم  شرکت کرد و  به این الاغ مستعد مفت خوری رای داد که پدرش دشمن ایران و ایین و رسوم باستانی نیاکان ایران زمین است.
باید بگویم انقدر کم حافظه نیستم که بخواهم در انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی شرکت کنم.