۱۳۹۰/۱۲/۲۳

داستان تصویری / حضرت محمد(ص) عاشق زن پسر خوانده اش می شود و زینب را به عقد خودش در می اورد

منبع :http://www.faithfreedom.org/articles/satire/comic-strip-mohammed-and-zainab/

حضرت محمد عاشق زینب زن زید ( پسرخوانده اش ) می شود و با کمک الله زینب را به عقد خودش در می اورد