۱۳۹۰/۱۲/۲۹

خوش تر ز عیش صحبت و باغ و بهار چیست؟


خوش تر ز عیش صحبت و باغ و بهار چیست
؟


ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟


معنی آب زندگی و روضه ء ارم


جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟
 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار! _
 

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.


پیوند عمر بسته به موئی ست _ هوش دار!


غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟


راز درون پرده چه داند فلک؟ _ خموش
 

ای مدعی! نزاع تو با پرده دار چیست؟


مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند،


ما دل به عشوه ی که دهیم؟ اختیار چیست؟
 

سهو و خطای بنده چو گیرند اعتبار


معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟
 

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست


تا در میانه خواسته ی کردگار چیست!