۱۳۹۱/۱/۴

نادر بوقی ( حامد کلاهداری ) خودش را ارزان به خ.ر فروخت ولی امین حیایی قلاده خ.ر را برگردن انداخت


در مدرسه همه صداش می کردند نادر بوقی! یادمه بعد از بازی در فیلم اخرش بود که نادر بوقی معروف شد.  کمتر پیش می امد که در مدرسه باشد چند هفته غیبش می زد و سر صحنه فیلم برداری بود وقتی هم که در مدرسه س رو کله اش پیدا می شد مورد توجه بچه های مدرسه قرار می گرفت . سالها گذشت نادر بوقی  تبدیل به کارگردان شد و در باند شمقدری به ساخت فیلمهای درجه سه پرداخت و فیلم پایان نامه را برای خوشایند خ.ر ساخت و به نوعی می توان گفت حامد کلاهداری خودش را ارزان به خ.ر فروخت . 

http://avinyfilm.ir/attachment/392962.jpg
 
امین حیایی بی حیا و ابرو  بازیگری که بعد از بازی در سری فیلمهای لوده اخراجی ها ماهیت کثیفش را نشان داد .امین حیایی بی حیا انقدر پست شد که قلاده خ.ر را بر گردن انداخت  . 

http://ghalbir.files.wordpress.com/2012/03/7pardeh-ghalladeh.jpg

قلاده مزدوری خ.ر بر گردن یک بی حیا