۱۳۹۰/۲/۲۷

عفو رهبری کیلویی چند ؟


پس از پیشنهاد بسیار به جا و عالی سیدممد خاتمی مبنی بر ترک مخاصمه از طریق دریافت عفو رهبری قیمت های عفو رهبری از سوی دفتر ایت الله العظمی سید علی خامنه ای اعلام شد . 
 
1- قیمت عفو رهبری شامل حال  متجاوزان به نوامیس مردم  برابر با صدهزار ریال
 2- قیمت عفو رهبری شامل حال دزدان مال مردم خور برابر با پنجاه هزار ریال
3- قیمت عفو رهبری شامل حال شکنجه گران  و قاتلان معترضین برابر با ده هزار ریال 
4- قیمت عفو رهبری شامل حال معترضان به انتخابات برابر با  بیست میلیارد ریال
5- قیمت عفو رهبری شامل حال طرفداران جنبش سبز برابر با صدمیلیارد ریال 
6- قیمت عفو رهبری شامل حال سران جنبش سبز برابر با صد تریلیون ریال 
7- قیمت عفو رهبری شامل حال معلمان زندانی برابر با  چهل میلیارد ریال
8- قیمت عفو رهبری شامل حال نویسندگان و خبرنگاران زندانی  برابر پنجاه میلیارد ریال 
9-  قیمت عفو رهبری شامل حال زندانیان عقیدتی مذهبی برابر با صدمیلیارد ریال
 
علاقه مندان برای دریافت عفو رهبری پس از پرداخت مبالغ واریزیبه حساب 110 بیت رهبری پس از تاییدیه از بیت رهبری پرونده شان جهت استفسار به معظم له رویت می شود و چنانچه بصیرت و مصلحت دانستند عفو می شوید .