۱۳۹۰/۲/۳۱

چند میلیون جوان مسیحی اسپانیایی با حضور در تجمعات به خامنه ای لبیک گفتند

به گزارش کیهان قهوه ای  چندی پیش ایت الله خامنه ای در جلسه ای از رشد بیداری مردم جهان گفتند و نوید شورش های مسالمت امیز در شهرهای اروپا و امریکا برای عدالت و براندازی سیستم های فاسد صهیونیستی را دادند که با خنده سرمداران غربی مواجه شد . 
 ولی حقانیت و مظلومیت حضرت اغا بار دیگر به اثبات رسید .پس از انقلاب های کشورهای عربی موج بیداری به جوانان خداجوی اسپانیا رسید و در موج بیداری  اندلسی  جوانان  اسپانیایی با ابراز ندامت از رجال خود فروخته صهیونیستی خود خواهان برچیده شدن سیستم تبعیض امیز کشور اسپانیا شدند .
 به گزارش خبرنگار اعزامی کیهان قهوه ای به اسپانیا معترضان گفته اند :« ما اندلسی ها مسیحی  هیچ گاه گذشته با شکوه خود را که مسلمانان برای ما به ارمغان اورده اند فراموش نمی کنیم . ما خواهان بازگشت به ریشه های قدیم خود هستیم . زمانی که خلفای مسلمان بنی امیه  بر ما حکومت می کردند و عدالت اجتماعی به نحو کاملی اجرا می شد . بهداشت عمومی بالا بود . هیچ فقیری حتی در بین مسیحیان  در اسپانیا نبود . ما جوانان مسیحی اسپانیا خواهان  حکومتی پیشرفته نظیر جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه مطلقه هستیم تا شاهد این ناعدالتی و تبعیض نباشیم و به ایت الله خامنه ای لبیک می گوییم .»