۱۳۸۹/۱۱/۲۵

والنتاین سبز شد

امروز والنتاین رنگ دیگری داشت . اگر همه والنتاین را با رنگ قرمز می شناسند , از این پس جهان والنتاین 14 فوریه 2011 برابر با 25 بهمن 2569 (1389) ربا رنگ سبز یاد می کنند .
 وقتی والنتاین در روزی که قرار بود قرمز باشد , توسط مردم ایران سبز شد .
ایرانیان امروز رنگ والنتاین را سبز کردند . سبزی به رنگ وسعت تمام برگهای  سبز درختان جهان
ایرانیان به عشق ایران به خیابان امدند و گفتند : والنتاین هم می تواند سبز باشد و کادوی خود را به رنگ سبز مزین کردند و روز ماندگاری در والنتاینی سبز در تارخ ثبت کردند .
آری , اینگونه شد که والنتاین هم سبز شد
والنتاین سبز بر همه ایرانیان خجسته باد