۱۳۸۹/۱۲/۱

شورای هماهنگی راه سبز امید, برای شکست استبداد هر روز فراخوانی تجمعات صادر کنید


گزارش از راهپیمایی یک اسفند  1389

امروز برخلاف  25 بهمن نیروی های لباس شخصی  و نیروی انتظامی وموتور سواران در خیابان ها بمراتب  بیشتر بودند . جمعیت معترض در پیاده روها حضور داشتند و منتظر  فرصت برای شعار دادن بودند ولی تعدد نیروهای لباس شخصی مانع از شکل گیری تجمع بزرگ می شد . در خیابان ازادی  تا  خیابان ولیعصر  حضور مردم گسترده بود , با این حال جمعیت سرکوب می شد . ترافیک  شدیدی در چهارراه ولیعصر شکل گرفته بود و عبور و مرور به سمت شمال ولیعصر به کندی صورت می گرفت . سگهای ولی فقیه مانع از پیاده روی مردم به سمت شمال خیابان  ولیعصر  می شدند و مردم را  به سمت خیابان فرعی هدایت می کردند .  در برخی از خیابانهای فرعی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند . 

خاک بر سر خامنه ای  که  علاوه بر سگهای هارش   صدهها نوجوان  14 -15 ساله اش باتوم به دست  را در خیابان ول کرده بود تا مردم  را سرکوب کنند . 

هنگام برگشت به سمت میدان انقلاب  دهها خودرو نظامی وپلیس در میدان انقلاب بودند و مزدوران سید علی خامنه ای در گله های موتور سوار در خیابان انقلاب و ازادی  با حمل پرچم  و شعار های مرگ بر موسوی و کروبی مردم را تحریک می کردند .و در پیاده رو مردم را متفرق می کردند .

انچه  از یک اسفند دریافتم  استمرار در برگزاری  تجمعات به صورت روزانه است .
بهترین شیوه مبارزه  این است که هر روز فراخوانی برای تجمع از سوی مشاوران خارج نشین و شورای هماهنگی راه سبز امید   برای حضور مردم  در خیابان  داده شود  . در اتوبوس برخی با دیدن تجمعات و نیروهای گسترده پی به  فراخوانی تجمعات برای یک اسفند می بردند . به نظر من مشاوران سران جنبش سبز  هر روز را باید کابوسی برای نیروهای امنیتی کنند .

اگر چند روز جو شهر امنیتی باشد و هر روز به صورت پراکنده تجمعات برگزار شود  نتیجه بخش خواهد بود . 

استمرار در تجمعات باعث می شود شهروندانی که خاموش هستند نیز به  معترضین بپیوندند  .

درخواست می کنم  شورای هماهنگی راه سبز امید اگر می خواهد این تجمعات سرانجامی داشته باشد  هر روز فراخوانی تجمعات  صادر کند.