۱۳۹۰/۲/۸

احمدی نژاد راس ساعت 10 شب در کره ماه دیده شد ! تصویر حضور احمدی نژاد در کره ماه

 
به گزارش جمیع سایتها و خبرگزاریهای اصولگرای اصیل مکتبی ا.نی چندی است که احمدی نژاد در انظار عمومی دیده نشده است ولی عده ای ازشهروندان اصولگرا ذوب در ا.ن  اعلام کردند که دکتر محمود احمدی نژاد ابر مرد بزرگ تاریخ ایران اسلامی ساعت ده شب در ماه حضور یافته است  . 
طبق این گزارش به مدت چند شب ا.ن در ماه توسط عده ای از یاران امام زمان دیده شده است . تصویر ا.ن در ماه  توسط یکی از محبان درگاه ا.ن گرفته شده است به صورت اختصاصی در اختیار کیهان قهوه ای قرار داده است  . 
 
احمدی نژاد در ماه
یکی از مشتاقان دکتر احمدی نژاد گفت : 
«بنده یکبار پیشتر در سال 57 چهره امام را در ماه دیدم . امشب هم ساعت ده به نیت زیارت امام زمان به ماه نگاه می کردم که حضرت دکتر احمدی نژاد را در ماه دیدم که از دیدن این تصویر دریافتم احمدی خمینی دگر است و حجت بر همه ما تمام است . تنها دکتر می تواند ما را نجات دهد »
 
 بسیجی 18 ساله ای که باتوم خود را تکان می داد به خبرنگار ما گفت :
« بله خودم دیدم خود دکتر بود داشت به من نگاه می کرد باور کردنی نبود خود خود دکتر بود از بابام شنیده بودم که امام هم در ماه بوده حالا مطمئن هستم که دکتر احمدی نژاد هم معصومه  است و ادم پاکیه که در ماه دیده میشه»
 
 یکی از دختران  چادری نیز بیان داشت :
« دلم گرفته بود رفتم روپشت بام که هوا بخورم که یهو چشمم افتاد به چهره دکتر که تو ماه نشسته بود و با اون چشمهای ریز قشنگش داشت به من خیره خیره نگاه می کرد که بدجوری حشرم زده بود بالا اینجوری تا حالا عاشق نشده بودم که یهو بابام امد رو بوم از ترس نگاهم را پایین ولی بابام یه نگاهی به ماه کرد گفت بازهم چشم من را دور دیدی مردک مگه خوار مادر نداری دختر مردم را از راه بدر می کنی انتیکه عوضی اشغال بیا برو  پایین و به سمت ماه سنگ پرتاب کرد , که گفتم بابا این دکتره بعد بابام عینکش را زد و گفت به به حالا کارت به جایی رسیدی که میای دختربازی کم نبود کل کل با حضرت اغا حالا کارت به جایی کشیده که میای دختر مردم را اغفال می کنی  خون ت مباحه احمدی بی پدر ...»