۱۳۹۰/۲/۴

ننگ بر حکومتی که زنان آزاده اش را به دلیل چند تار مو تهدید به مرگ و ریختن خون می کند

دینی که ارزشی برای جان مردم قایل نباشد باید از بین برود
فرهنگ  زن ستیز اسلام باید به زباله دان تاریخ بپیوندد
آخوند ومتعصبانی که در جاهلیت 1400 ساله سیر می کند باید از جامعه انسانی رانده شوند
حاکمان خرافه زده باید به زیر کشیده شوند
ننگ برجمهوری اسلامی زن ستیز
 ننگ بر اخوند  خرافه زده شهوت پرست
ننگ بر مروجان خرافه و موهومات
اخوند احمد خاتمی  ملقب به خوک ولایت شرم بر تو باد
 زنده باد ازادی  , پاینده ایران