۱۳۹۰/۱/۱۶

یکی از خر متعصبهای اصولگرا, این ا.ن را حالی کنه اینقدر مزخرف نگه

 
ا.ن اقا زیر پرچم شورای همکاری  تازیان غارتگر جاعل

 

 وضعیت ا.ن هر روز داره بدتر میشه, نه به سال پیش که با التماس و خواهش به شیخکهای غارتگر سوسمار خور که  راش دادن تو شورای همکاری خلیج واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس نه به امروزش که میگه  بیانیه های این شورا بی ارزشه و اعتباری نداره .

خب ا.ن تیکه اونوقت که التماس می کردی بری زیر پرچم تحریف شده  شورای همکاری خلیج به فکر امروزت هم بودی  که اینجوری مزخرف سرهم نکنی 

خرمتعصبهای اصولگرا که هیچ ارزشی برای ایران و ایرانی قایل نیستید یه فکری به حال ا.ن تان بکنید که بدجوری بوی گندش دنیا را برداشته و خوشحالم اینجوری پیش بره دودمانتان را به باد میده