۱۳۹۰/۱/۳۰

آسید علی عبا خونی , شنیدی بشار زرافه هم جا خالی داد


سیدعلی به جای اینکه که به فکر ماورایی  و خدایی گونه کردن و نورانی و قدیس کردن خودت باشی  و هر روز نوچه هایت یک افسانه تازه از وجود منحوس تو از شکم مادرت دربیارن و تو را با باد هوای دوران شیرخوارگی ات باد کنند  ,  نگاهی به دور و بر خودت بنداز که یواش یواش نوبتی هم باشه نوبت  مقام حضرت عالیست که از بالا به زیر کشیده بشی و بری تو زباله دان  .

تو سوریه یه بشار درازی بود که همیشه دستش سمت کیسه پر پول باد اورده تو  دراز بود باباش را که می شناختی که جیره خورت بود یه قانون 48 سال پیش از خودش دراورده بود به اسم قانون فوق العاده  که هرکسی جم میخورد را بدون هیچ حکمی بازداشت می کرد و بدون محاکمه چند سال میفرستاد زندان  , بیچاره بشار  از ترس مردم قانون ارثیه باباش را منحل کرده و گفته از این بعد تو سوریه  وضعیت فوق العاده نیست و بعد از 48 سال گفته غلط کردیم .

 آسید علی دور  سوراخ موشت تو سوریه را خط بکش  و از الان به فکر جای دیگری باش که سوریه  از دست رفت .

دیر یا زود داره ولی سوخت وسوز نداره  هرچی دیکتاتوره  فیتله را کشید پایین  , حالا سید علی مونده با حوضش .