۱۳۹۰/۶/۹

چـــرا فـــریـــاد می زنــــم : الــــــلـــــه اصـــــــــــغـــــــــــــر


برای اینکه 1400 ساله به اسم الله هر جنایتی مباح است . 
 برای اینکه 1400 ساله الله باعث بدبختی ایرانی شده است . 
 برای اینکه 1400 ساله به اسم الله هر تجاوزی حلال است . 
 برای اینکه 1400 ساله مسلمانان در عقب ماندگی به سر می برند.
 برای اینکه 1400 ساله در قران الله کافر را نجس می شمارد .
 برای اینکه 1400 ساله الله نتوانسته است یک سرما خوردگی را شفا دهد .
 برای اینکه 1400 ساله به اسم الله هر خرافه ای مقدس شده است . 
 برای اینکه 1400 ساله اندیشه ایرانی بودن به اسم الله سرکوب شده است.
برای اینکه 1400 ساله زنان به اسم الله را در چادر و برقع زنده به گور کرده اند .
 برای اینکه 1400 ساله الله پرستان سر هر انسانی را  که می برند می گویند یا الله .
 برای اینکه 1400 ساله االله قرانش را با مغلطه و سفسطه  نوشته است .
 برای اینکه 1400 ساله به دورغ می گویند الله اکبر در حالیکه الله اصغر است .
 
نتیجه  اینکه  1400 ساله الله اصغر بوده است .