۱۳۹۰/۶/۳

ساعت 22 روز پنجشنبه 3 شهریور صدای سوت محله را هوشیار کرد !


امشب ساعت ده شب صدای سوت محله را برداشته   , نمی دانم  کار کی بود ولی کارش درست بود . چند نفری سرشون را از پنجره در اوردن و کلی فحش دادند  .
 یک نکته : تبلیغات خیلی ضعیفه  کمتر کسی پیام این سوت را دریافت کرد . فکر نکنم با سوت و الله اصغر گفتن بشه مردم را همراه کرد.