۱۳۹۰/۱۲/۶

اگر تحریم انتخابات به معنای محاربه با جمهوری اسلامی است پس من هم یک محارب هستم!

و در انتخابات سرتاسر قلابی که جمهوری اسلامی برگزار می کند شرکت نمی کنم