۱۳۹۰/۱۲/۱۰

مجلس شورای اسلامی در ماتحت امور جمهوری اسلامی است!


یادتان است ان پیر خرفتی که قبل از گور به گور شدن می گفت( مجلس در راس امور است :)
ولی ثابت می کنیم مجلس شورای اسلامی در ماتحت امور نظام جمهوری اسلامی است

ـ« از انجایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی  برای اب خوردن در مجلس ببخشید طویله باید از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی و شخص سید علی خامنه ای  دستور بگیرند لذا نتها مجلس در راس امور نیست بلکه در ماتحت امور جمهوری اسلامی است »

ـ« از انجایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرات ندارند یک پرسش ساده  از رییس جمهور مطرح کنند چه برسد به استیضاح شخصی مثل ا.ن پس مجلس در ماتحت امور جمهوری اسلامی است »

ـ«  مجلس هر چهار سال یک بار مهم میشود, انهم برای انتخاب ببخشید انتصاب دوره بعد, پس مجلس در ماتحت امور جمهوری اسلامی است»

ـ«  وقتی که بیشتر نمایندگان طویله مجلس شورای اسلامی می گویند قوه مجریه قوانین را اجرا نمی کند و هیچ غلطی نمی توانند بکنند پس مجلس در ماتحت امور است»