۱۳۹۰/۱۱/۲۴

بــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــ و پـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــجـــ بــــــــــــــهــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــنــ


در تجمع بیست و پنج بهمن / 25 بهمن شرکت می کنم :

-/برای اینکه ثابت کنم هنوز مخالف ولایت فقیه هستم
 
-/ برای  اینکه بگویم برای ساندیس و شارژ موبایل به خیابان نیامده ام

-/ برای اینکه بگویم از جنس بسیجیان مفتخور نیستم

-/ برای اینکه خواستار ازادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستم

-/ برای اینکه با حضور خود نشان بدهم از دیکتاتوری ولایت فقیه بیزارم

-/  برای اینکه جهان بداند مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی اخوندی فقیهی جدا هستند

-/ برای اینکه به ازادی و سربلندی ایران می اندیشیم