۱۳۹۰/۱۱/۲۵

همزمانی ولنتاین با روز 25 بهمن را به فال نیک بگیریم


باز انتشار نوشته سال گذشته به مناسبت 25 بهمن روز ولنتاین

یک سال پیش در چنین روزی

والــنــتــایـــن ســــــــــبـز شـــــــــــــــد

امروز والنتاین رنگ دیگری داشت . اگر همه والنتاین را با رنگ قرمز می شناسند , از این پس جهان والنتاین را با رنگ سبز یاد می کنند .
 وقتی والنتاین در روزی که قرار بود قرمز باشد , توسط مردم ایران سبز شد .
ایرانیان امروز رنگ والنتاین را سبز کردند . سبزی به رنگ وسعت تمام برگهای  سبز درختان جهان
ایرانیان به عشق ایران به خیابان امدند و گفتند : والنتاین هم می تواند سبز باشد و کادوی خود را به رنگ سبز مزین کردند و روز ماندگاری در والنتاینی سبز در تارخ ثبت کردند .
آری , اینگونه شد که والنتاین هم سبز شد
والنتاین سبز بر همه ایرانیان خجسته باد
به یاد عاشقان سبز ازادی ایران/ صانع و محمد/